Liike WEB Volledig Mondzorg 03732

Wil je meer weten over onze algemene voorwaarden?

Lees dan hieronder verder.

Scroll down

Algemeen

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen Volledig Mondzorg B.V. (hierna: de “zorgverlener”), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden. Volledig Mondzorg B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Volledig Mondzorg B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08069206, met vestigingsplaats Lichtenvoorde.

Derden

2. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

3. De kosten van de behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s). Verhagen Volledig mondzorg adviseert patiënten begrotingen te overleggen met de zorgverzekeraar om de persoonlijke polisvoorwaarden door te nemen.

4. De zorgverlener berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, welke standaardprijslijst in de praktijk van de zorgverlener ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Indien wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft dan zal de zorgverlener de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal - informeren.

5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van € 20,00 (zegge: twintig euro).

6. Betalingen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorafgaande is de zorgverlener te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen. Heeft de patiënt een machtiging tot automatische incasso afgegeven, dan zal deze worden geïncasseerd ca. 30 dagen na dagtekening van de declaratie.

Behandeling en informatie

7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is dan is de zorgverlener niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is - voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover schriftelijk. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

In onze praktijk wordt gewerkt met taakdelegatie. Dat betekent dat een deel van de taken van de tandarts/ tandarts voor orthodontie/of andere specialist worden overgenomen door de assistenten.

De assistenten zijn hiervoor intern- en extern opgeleid en daarna bekwaam en bevoegd verklaard. De assistenten werken altijd in opdracht van de tandarts/ tandarts voor orthodontie/of andere specialist, waarbij de tandarts/ tandarts voor orthodontie/of andere specialist altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitgevoerde handelingen.

Reclames en klachten

8. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn

9. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener verschuldigd alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen..

10. De wettelijke maximale kosten per 1 juli 2012 bedragen:

Hoofdsom

Percentage ten hoogste

Vergoeding incassokosten

Over de eerste € 2.500

15%

Minimaal € 40

Over de volgende € 2.500

10%

Over de volgende € 5.000

5%

Over de volgende € 190.000

1%

Over het meerdere

0.5%

Maximaal € 6.775

11. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

12. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.

Conform de Regeling NR/CU-708 (de Regeling Mondzorg) zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, ontvangt u mogelijk een prijsopgave voor geadviseerde behandeling:

De geldigheid van de prijsopgave is beperkt tot de vermelde behandelingen en prestaties. Na aanvang van de werkzaamheden door de zorgverlener noodzakelijk gebleken en uitgevoerde behandelingen en prestaties die niet in de prijsopgave staan vermeld, worden - tenzij anders is overeengekomen- in rekening gebracht conform de tarieven als vermeld in de standaardprijslijst. De zorgverlener zal daarvan niet een nieuwe (dan wel aanvullende) schriftelijke prijsopgave vooraf doen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en het belang van een adequate en effectieve behandeling zich daartegen niet verzet.

Indien het vorengaande daartoe voor je aanleiding vormt, dan verzoek ik jou de prijsopgave voor akkoord te ondertekenen en per post te retourneren, dan wel aan de praktijk te Lichtenvoorde en/of Aalten, Winterswijk of Groenlo af te geven. Volledigheidshalve deel ik je mede dat op alle behandelovereenkomsten tussen jou en de zorgverlener verbonden aan Verhagen Volledig Mondzorg B.V., onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn hierboven vermeld. Ondertekening van de prijsopgave offerte strekt tevens ter bevestiging van ontvangst van de algemene voorwaarden, alsmede voor de toepasselijkheid daarvan.

De in de prijsopgave genoemde prijzen zijn geldig gedurende een periode van 60 dagen na datum van de prijsopgave, na ommekomst van welke periode daaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend. De zorgverlener is te allen tijde gerechtigd de prijsopgave schriftelijk in te trekken en/of te wijzigen, waaronder -maar niet beperkt tot- in het geval van tussentijdse wijziging van de standaardprijslijst. Voor de materiaal- en techniekkosten geldt dat de zorgverlener zich het recht voorbehoud om door leveranciers aan hem doorberekende prijswijzigingen, aan de patiënt door te berekenen.